News

dasmessportclub

Live Kirtan From Darbar Hall, Gurdwara Bangla Sahib- New Delhi

  http://www.livestream.com/dsgmclivekirtan

 

 Nieuwe Gurdwara in Holland gezamnelijk Tempelcomplex bij laak haven west in Den Haag

 

 

Contact

Foto's

Nieuws

Links

Gurdwara

Punjabi School

Home

punjabifontanmol

Introduction to Sikhism

 

 

Kirtan gurdwara holland

   

 Holland Gurdwara Siri Guru Singh Sabha


 
 

 

                                                                               
 Mandirorganisaties en Gurdwara (ASAN, SGSS (GURWARA)en ISKCON-SKD) bereiken nieuwe mijlpaal

Persbericht: Mandirorganisaties en Gurdwara (ASAN, SGSS (GURWARA)en ISKCON-SKD) bereiken nieuwe mijlpaal

Een nieuw hoogtepunt voor de Mandirorganisaties en SIKH-Gurdwara, ASAN (Arya Samaj Nederland), SGSS SIKH GURDWARA (Siri Guru Singh Sabha)

 en ISKCON-SKD (Sri Krishna Dhaam, Internationale Gemeenschap voor Krishnabewustzijn). 

Op donderdag 19 januari 2012 hebben de Tempel organisaties en, MVO (Mahler Vastgoed Ontwikkeling BV) en Wethouder Marnix Norder

van gemeente Den Haag (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) vol vertrouwen de intentieovereenkomst ondertekend voor het

bouwen van twee mandirs en een gurudwara naast elkaar in Laakhaven-West, tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat te Den Haag.

Het doel van deze overeenkomst is de samenwerkende Mandirorganisaties, Gurdwara en MVO in de gelegenheid te stellen aan het Gemeente

 gepresenteerde adviesdocument van 29 oktober 2010 jl. nader uit te werken tot één positieve beginseluitspraak en te komen tot een

grondreserveringsovereenkomst midden 2012.

Tevens hebben de Mandirorganisaties , Gurdwara en MVO onderling afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst om in het

vervolgtraject het bouwplan te splitsen in enerzijds een bouwplan voor mandirs en Gurdwara door de Tempelorganisaties en anderzijds

 een bouwplan voor de woningen en commerciële ruimten door MVO waarbij iedere partij voor eigen rekening en op eigen risico ontwikkelt en realiseert.

“We zijn iedereen dan ook zeer dankbaar dat wij dit resultaat hebben bereikt. Het is een mooi moment om mensen dichter bij elkaar te

 brengen vanuit de Hindoestaanse- Indiase-Sikh gemeenschap maar ook vanuit de samenleving. Met de juiste stappen is een succesvolle

weg te bewandelen richting de toekomst en zijn we in staat om op een positieve manier het gewenste succes samen met u te creëren en

voor iedereen toegankelijk te maken. Wij kijken dan ook vol vertrouwen naar het jaar dat voor ons ligt. Dat ongetwijfeld, net als 2011, weer

 een jaar vol ontwikkelingen en uitdagingen zal zijn. Met nieuwe kansen en mogelijkheden voor onze Hindoestaanse en Indiase- Sikh gemeenschap

en congregatie. Alle hulp vanuit de samenleving in welke vorm dan ook is meer dan welkom. Samen staan we sterker en laten we zien wat we

kunnen!”, aldus de Tempelorganisaties ASAN, SGSS (Gurdwara)en ISKCON-SKD.

Zoals Wethouder Norder in het afgelopen jaar ook heeft aangekondigd: “Dit wordt het grootste Tempelcomplex voor Hindoe en Sikh gemeenschapen

van het Europese vasteland en een echt icoon voor de stad Den Haag”.

Planning is dat begin 2013 de bouw start.

Voor meer informatie: http://www.haagsemandirs.nl

Stichting Siri Guru Singh Sabha, Den Haag Holland

 

fYn hwg hwlYNf c is`KW nMU gurUduAwrw swihb bnwaux dI

kOsl ny iejwjq id`qI: sRI gurU isMG sBw

 

 

K`by qo s`jy k`by pwsy gurduAwrw swihb dI iblidMG dw nkSw hY

 

sRI gurU isMG sBw dIAw sMgqw pRbMDkw dy nwl

 

fYnhwg08-0302011:

 

18 PrbrI nMU Sihr dI kONsl ny Awpxy ie`k Aihm PYsly c ieqhws nMu isrjidAw ij`Qy 2 ihMdU mMdr bnwaux dI iejwjq id`qI hY

au`Qy is`Kw nMU gurduAwrw swihb bnwaux dI iejwjq vI id`qI hY[ Xwd rhy ik ieh pihlI vwr hY ky qkribn 1946 qo is`K hwlYNf c

rih rhy hn jdo is`KW nMU AwpxIAw rhurIqw Anuswr gurduAwrw swihb bnwaux dI iejwjq imlI[ pihly hwlYNf c gurduAwrw swihb

purwxIAw iblifgW c hI hn[

smMUh sMgqw c KuSI dI lihr dOV geI[ AwKrkwr sMgqw dI imhnq ny Pl lY ky AWdw[ sRI gurU isMG sBw dI pRbMDk kmytI vlo Xorp

 dIAw smMUh sMgqw nMU v`D qo v`D Xogdwn pwaux dI ApIl hY[

vYbsweIt www.haagsemandirs.nl ; www.dasmeshsportclub.nl/gurdwara.htm qy jwxkwrI leI jw skdI hY[

gurduAwrw swihb dI auswrI leI ih`sw pwaux leI pihlw sMprk jrUr krnw jI[

gurduArw swihb dw Akwuat nMbr hY jI rwbo bYNk SRI gurU isMG sBw 1274489681

 

swD sMgq jI Awp jI dy pUrn sihjog dy nwl hI ieh gurU ky kwrj isry cVHny hn[

gurduArw pRbMDk kmytIAw nMU bynqI hY ky mwieAw dyx qo pihlw jwxkwrI jrUr lYxI ;

 qW ky shI h`Qw c hI mwieAw jwvy[ jo vIr mwieAw iek`TI krn auhnW kOl guduAwrw swihb dI

ic`TI hoxI jrUrI hY[ nwl hI gurduArrw swihb dI rijStrysn dI kwpI vI hovy[

smMUuh sMgqw nMu bynqI hY jy kr Awp jI ny sMprk krnw hovy qW

BweI hrjIq isMG 0620682862,BweI hrivMdr isMG 0641539111

BweI Bjn isMG jI Pon, 0655594199

pRbMDk kmytI SRI gurU isMG sBw

hrjIq isMG, 0620682862

 


St. SIRI GURU SINGH SABHA
 
Harjit Singh
Tel 0620682862

 

 
 http://www.trouw.nl/tr/nl/4724/Hindoeisme/article/detail/1850812/2011/02/22/Religieuze-stromingen-vinden-elkaar-in-groot-tempelcomplex.dhtml
 

Religieuze stromingen vinden elkaar in groot tempelcomplex

Perdiep Ramesar − 22/02/11, 18:33
Sikhs dienst. Foto: Maarten Hartman

Niet kijken naar de verschillen, maar zoeken naar wat je bindt. Hervormde hindoes, Krishna-beweging en

sikhs in Den Haag hebben dat gedaan. De samenwerking moet in 2014 leiden tot de opening van een groot

 gezamenlijk tempelcomplex bij station Hollands Spoor.

Zoals elke week lopen de gelovigen sereen en rustig hun tempel in Den Haag binnen. Maar deze zondag kijken de

bezoekers van de hindoetempels en de gurudwara nog een keer extra rond. Over een paar jaar kan het anders zijn.

De Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling, integratie) heeft eind vorige week officieel ingestemd

met de bouw van een groot tempelcomplex vlakbij het station Hollands Spoor. Daar moeten in 2014 drie aan elkaar

geschakelde gebedshuizen staan, gelardeerd met twee woontorens van elk vijfenveertig appartementen.

Het gaat om drie verschillende stromingen: de hervormde hindoes van de Arya Samaj, de spirituele Krishna-beweging

en de sikhs. Drie religieuze groepen die zo op het eerste gezicht niet heel erg op elkaar lijken. Hoe zijn ze dan toch tot elkaar

 gekomen en het plan geschreven voor een gezamenlijk tempelcomplex?
"Het was eigenlijk heel eenvoudig. We hebben puur gekeken naar onze overeenkomsten", zegt voorzitter Ishwardat Soebedar

 van de vereniging Arya Samaj Nederland die nu een mandir heeft in de Regentesselaan in Den Haag.

"In elk geval zijn in alle drie gebedshuizen tabak, alcohol en drugs verboden", legt Chan Chitan uit. Hij is ondervoorzitter van de

Shri Krishna Dhaam die nu in de Haagse Weimarstraat zit.

"Bovendien wordt er in alle drie gebedshuizen louter vegetarisch gegeten", vervolgt bestuurder Harjit Singh van de sikh-organisatie

 Shri Guru Singh Sabha die elke zondag voor vier uurtjes een gymzaaltje bij een basisschool in de Haagse Withuysstraat huurt.
Kortom, geen tabak, geen alcohol, geen drugs, geen vlees, geen vis en ei. Zo simpel was het volgens de drie mannen. Maar wel

cruciaal, want zonder deze afspraak - die zelfs op papier werd gezet - zou de samenwerking anderhalf jaar geleden nooit van de

 grond zijn gekomen.

De gelovigen hadden nooit durven dromen dat het zou lukken om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn namelijk nogal wat verschillen

tussen de groepen. De Arya Samaj vereert bijvoorbeeld beslist geen beelden, terwijl de Krishna-beweging dat wel doet. De etnische

 verschillen nog daar gelaten, want de Arya Samaj bestaat voornamelijk uit Surinaamse Hindostanen, de Krishna-volgelingen zijn

 gemengd en de sikhs komen vooral uit India.

Maar de basisprincipes van hun geloof brachten de stromingen nog verder bij elkaar. "Wij streven ernaar om de wereld nobel en

 gelijkwaardig te maken", zegt Soebedar. "De wereld is volgens ons één grote familie", vertelt Chitan. "En we zijn met ons allen

 samen kinderen van één God", legt Singh uit.

Het lijken allemaal holle frasen, want bijna elk geloof kent zulke wijsheden. De drie voorlieden geven aan dat ze nu met dit project

 kunnen bewijzen dat het helemaal geen loze opmerkingen zijn. "Pas als we afspreken om eens echt uit te gaan van deze fundamenten,

dan is de weg vrij om allerlei vooroordelen en misverstanden uit de weg te ruimen", vertelt Soebedar. "We moeten deze wijsheden niet

 alleen belijden met de mond, maar het wordt ook tijd dat we actie gaan ondernemen. Daar zijn de andere twee organisaties het gelukkig

mee eens."

Ook hebben alle drie organisaties soortgelijke wensen ten behoeve van hun gelovigen die hen nader tot elkaar brengen. Zo willen ze allen

een ontmoetingscentrum voor jongeren en ouderen worden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor yoga, meditatie, Hindilessen, klassieke

Indiase zang, muziek en dans. Daarbij moeten hoogtijdagen als Divali voor alle drie organisaties, Holi voor de hindoes en Vaisakhi voor de

 sikhs groots kunnen worden gevierd. Daarvoor voorziet het ontwerp van architect Aniel Ramjanam in de gemeenschappelijke ruimten die

 de tempels aan elkaar verbinden. Als alle schuifdeuren openstaan, kunnen in dat complex zo'n 1500 mensen worden ontvangen.

Ook was er een zuiver pragmatische reden dat de drie partijen bij elkaar zijn gekomen. "Alleen zouden ze geen kans hebben gemaakt.

 De gemeente heeft ze deze kans gegeven, mits ze het samen zouden doen en het plan professioneel en financieel dekkend zou zijn",

zegt PvdA-raadslid en de bedenker van dit project, Rajesh Ramnewash. "Ze weten dat als ze dit plan laten mislukken dat ze dan voor

de komende jaren geen kans meer maken op nieuwbouw. De toekomst ziet er goed uit, maar er moet nog veel werk worden verzet."

News

Largest Indian temple complex in Europe

http://www.denhaag.nl/en/residents/news-and-events/to/Largest-Indian-temple-complex-in-Europe.htm

Published: 18 February 2011 Modified: 21 February 2011

 

The largest Indian temple complex in Europe, with three temples, apartments and commercial space, will be built behind the Hollands

 Spoor train station.

 

 

After years of meeting in cold gym rooms and small houses, The Hague’s estimated 40,000 Indians can finally look forward to getting

mandirs (temples) of their own. Three Indian religious movements will be building three temples on a 4,400 square metre site

designated by the Municipality of The Hague between the Waldorpstraat and the 1e Van der Kunstraat in the Laakhaven West

 neighbourhood of The Hague.
 

According to the project developer, Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO), this is a unique project in the world not only because three

different Indian religious movements – Arya Samaj, International Society for Krishna Consciousness and Sikh – will soon get places of

worship next to each other, but also because they worked together intensively to get this project off the ground.
 

Out of all the plans submitted, The Hague Municipal Executive decided in favour of the proposal by MVO in cooperation with

Arya Samaj Nederland (ASAN), Sri Krishna Dhaam (SKD) and Siri Guru Singh Sbha (SGSS). On the ground floor there will be one

 large room which all three groups can share. The space can be partitioned off with sliding walls. The first floor will have separate

 prayer spaces for each of the three groups, accommodating 400 to 600 people.
 

The plans also call for building 90 apartments in two high-rise towers on either side of the temples and there will be commercial

 space available. There would be space for yoga and meditation. Construction is slated to begin in 2013 and the complex should be

ready by 2014.
 

According to Deputy Mayor Marnix Norder (Urban Development, Public Housing and Integration), ‘This will become the largest Indian

 temple complex in Continental Europe and a real icon for the city of The Hague.’ 
 

Some 1% of people living in the Netherlands are Indians (originating mainly from Suriname, India and Sri Lanka).

 Roughly 10% of The Hague's population is Indian, representing the city's largest immigrant group.
 


 

 

Haagse Sikhs vierden  verjaardag van tiende en laatste Guru, in teken van nieuwe Gurdwara

Kamerlid Pierre Heijnen bezoek gebracht
 

 De heer Pierre Heijnen            Leden van de Gurdwara met kamer        Bestuurder van Gurdwara Foto van Gouden

                                           lid/raads lid/ en mandir bestuurders         Tempel Amritsar Punjab India aan de heer Heijnnen

 

 

 

Mediapounjab, 13-1-2011

 

SRI gurU isMG sBw fYnhwg hwlYNf ivKy swihb SRI gurU goibMd isMG jI dw

Avqwr idvs SrDw pUrvk mnwieAw fYnhwg c nvY bxn vwly

gurduAwrw swihb bwry sMgqw nMU projYktr lw kw jwxkwrI id`qI ,

 pwrlImYNtmYbr phMUcy: hrjIq isMG hwlYNf

f`c  lybr pwrtI pwrlImYNt mYbr imstr pIrye hYinn

  

Bjn isMG jI  imstr pIrye hYinn nMU drbwr                                                         Sihr dI kOsl dy mYbr sRImwn rwjyS rwminvws

swihb dw ic`qr Byt krdy hoey

 

fYnhwg09/01/2010: SRI gurU isMG sBw fYnhwg hwlYNf ivKy SRI gurU goibMd isMG jI dw Avqwr idvs  09jnvrI nMU SrDw pUrvk mnwieAw[ sMgqw ny 5 pwvn SRI suKmnI swihb jI dy pwT GrW iv`c kIqy[sMgqW iv`c bhUq hI auqSwh sI[ SRI suKmnI swihb jI dy pwT nwl pRogrwm dI AwrMBqw kIqI geI[ auprMq BweI cYn isMG jI, BweI divMdr iSMG jI rOtrfm vwilAw ny kIrqn nwl sMgqw nMu inhwl kIqw BweI  Bjn isMG jI ny guru swihb jI dy Avqwr idvs  vwry sMgqw nMu kQw nwl inhwl kIqw[auhnW ny sMHumh sMgqw nMU sRI gurU gRMQ swihb jI dy nwl juVn leI pRYrq kIqw[ BeI Bjn isMG jI ny f`c BwSW iv`c bhUq hI pRBwvSwlI jwxkwrI  prlImYNtmYbrW  nMu id`qI[

ies smy f`c  lybr pwrtI pwrlImYNt mYbr imstr pIrye hYinn phMUcy hoey sn sMmUh sMgqw nMU  nvY gurduAwrw swihb dI iqAwrI leI sMgqw nMu sihjog dyx leI ApIl kIqI[ Aqy vrlf hwkI k`p 2014 jo fYnhwg Sihr ivKy ho irhw ausqo pihlw gurduAwr swihb iqAwr krn leI ikhw[ ies smy auhnW nMU BweI Bjn isMG jI ny drbwr swihb dw ic`qr Byt kIqw [ jO ky auhnW ny ivSvwS duAwieAw ky drbwr SRI hirmMdr swihb dw ic`qr Sihr dy kOsl hwaus iv`c sQwpq kIqw jwvygw[ ie`k v`KrI imlnI dorwn imstr pIrye hYinn nMU is`Kw dI dsqwr dy Xorp c msly vwry  jwxkwrI BweI hrjIq isMG ny id`qI[ lybr pwrtI dy Sihr dI kOsl dy mYbr sRImwn rwjyS rwminvws ny smMUh sMgqw nMU swihb SRI gurU giobMd isMG jI dy Avqr idvs dIAw vwDweIAw id`qIAw[ lybr pwrtI dI mdd krn leI ikhw[ auhnw ny hr msly  dI mdd dw Brosw vI id`qw[ Xwd rhy ky hux Sihr dI kNOsl dy PYNsly au`pr sMgqw dIAw njrw it`kIAw hoeIAw hn jo ky  Awaux vwly smy iv`c gurduAwrw swihb vwry PYslw lvygI [ imstr tIno mwhlr ny gurduAwrw swihb vwry jwxkwrI id`qI jok y projYykt iqAwr kr irhw hY[ ieh g`l vrxn Xog hY ky jy Sihr dI kONsl ny iejwjq id`qI qW ieh hwlYNf dw pihlw gurduAwrw swihb hovygw jo Aqpxi jmin lY ky nvIAw nIhwN aup`r sQwpq hovygw[ AMq iv`c BweI Bjn isMG jI ny smUh sMgqw Aqy bwhro Awey hoey s`jxw dw DMnvwd kIqw[BweI cYn isMG jI dy pRIvwr ny gurU ky lMgr dI syvw krvweI[ smMMuh sMgqW nMu v`D qo v`D sihXog dy dI ApIl kIqI geI [

sMprk: hrjIq isMG 0620682862

 

Gurdwara

A Gurdwara is the place where Sikhs come together for congregational worship. Een Gurdwara is de plaats waar Sikhs samen te komen voor gemeentelijke eredienst.

Sikhs bidden in Gurdwara. Bron: © iStockphoto Loic Bernard

The first Gurdwara in the world was built by Guru Nanak in 1521-2 at Kartarpur. De eerste Gurdwara in de wereld werd gebouwd door Goeroe Nanak in 1521-2 op Kartarpur. There are about 200 Gurdwaras in Britain. Er zijn ongeveer 300 Gurdwaras in europa.

The literal meaning of the Punjabi word Gurdwara is 'the residence of the Guru', or 'the door that leads to the Guru'. De letterlijke betekenis van het woord Punjabi Gurdwara is 'de woonplaats van de Guru', of 'de deur die leidt naar de Guru'.

In a modern Gurdwara, the Guru is not a person but the book of Sikh scriptures called the Guru Granth Sahib. In een moderne Gurdwara, de Guru is niet een persoon, maar het boek van de Sikh geschriften heet de Guru Granth Sahib.

It is the presence of the Guru Granth Sahib that gives the Gurdwara its religious status, so any building containing the book is a Gurdwara. Het is de aanwezigheid van de Guru Granth Sahib, dat geeft de Gurdwara haar religieuze status, dus een gebouw met het boek is een Gurdwara.

Although a Gurdwara may be called the residence of the Guru (meaning the residence of God), Sikhs believe that God is present everywhere. Hoewel een Gurdwara kan worden genoemd de residentie van de Guru (wat betekent dat de woonplaats van God), Sikhs geloven dat God overal aanwezig is.

Before the time of Guru Arjan Dev , the place of Sikh religious activities was known as a Dharamsala , which means place of faith. Vóór de tijd van Guru Arjan Dev , de plaats van de Sikh religieuze activiteiten bekend stond als een Dharamsala, die het geloof betekent plaats van.

The purpose of a Gurdwara Het doel van een Gurdwara

·                          It's a place to learn spiritual wisdom Het is een plek om te leren spirituele wijsheid

·                          It's a place for religious ceremonies Het is een plek voor religieuze ceremonies

·                          It's a place where children learn the Sikh faith, ethics, customs, traditions and texts Het is een plek waar kinderen leren het Sikh geloof, ethiek, gewoonten, tradities en teksten

·                          A Gurdwara is also a community centre, and offers food, shelter, and companionship to those who need it. Een Gurdwara is ook een buurthuis, en biedt voedsel, onderdak en gezelschap voor degenen die het nodig hebben.

Gurdwaras are managed by a committee of their community. Gurdwaras worden beheerd door een comite van hun gemeenschap.

Inside the Gurdwara Binnen de Gurdwara

There are no idols, statues, or religious pictures in a Gurdwara, because Sikhs worship only God, and they regard God as having no physical form. Er zijn geen afgoden, beelden, of religieuze afbeeldingen in een Gurdwara, omdat Sikhs aanbidden alleen God, en zij beschouwen God als zonder fysieke vorm. Nor are there candles, incense, or bells, or any other ritualistic devices. Evenmin zijn er kaarsen, wierook, of bellen, of enige andere rituele apparaten.

The focus of attention, and the only object of reverence in the main hall (or Darbar Sahib) is the book of Sikh scripture, the Guru Granth Sahib, which is treated with the respect that would be given to a human Guru. De focus van de aandacht, en het enige voorwerp van aanbidding in de grote zaal (of Darbar Sahib) is het boek van de Sikh de Schrift, de Guru Granth Sahib, die wordt behandeld met het respect dat zou worden gegeven aan een menselijke Guru.

The Guru Granth Sahib is kept in a room of its own during the night and carried in procession to the main hall at the start of the day's worship. De Guru Granth Sahib wordt bewaard in een kamer van haar eigen tijdens de nacht en in processie naar de grote zaal aan het begin van de eredienst van de dag.

The book is placed on a raised platform ( Takht or Manji Sahib , meaning "throne") under a canopy ( Chanani or Palki ), and covered with an expensive cloth when not being read. Het boek is geplaatst op een verhoogd platform (Takht of Manji Sahib, wat betekent "troon") onder een baldakijn (Chanani of Palki), en bedekt met een dure doek als ze niet worden gelezen.

During a service a person with a whisk or fan called a Chaur waves it over the Guru Granth Sahib. Tijdens een dienst een persoon met een garde of fan wel een Chaur golven hem over de Guru Granth Sahib.

Although Sikhs show reverence to the Guru Granth Sahib, their reverence is to its spiritual content (shabad) not the book itself. Hoewel Sikhs tonen de eerbied voor de Guru Granth Sahib, hun eerbied aan haar geestelijke inhoud (shabad) niet het boek zelf. The book is just the visible manifestation of the shabad. Het boek is slechts de zichtbare manifestatie van de Shabad.

The four doors De vier deuren

There are four doors into a Gurdwara, known as the Door of Peace, the Door of Livelihood, the Door of Learning and the Door of Grace. Er zijn vier deuren in een Gurdwara, bekend als de Poort van de Vrede, de Deur van levensonderhoud, de deur van het leren en de deur der genade.

These doors are a symbol that people from all four points of the compass are welcome, and that members of all four castes are equally welcome. Deze deuren zijn een symbool dat mensen uit alle vier punten van het kompas zijn welkom, en dat de leden van alle vier de kasten zijn even welkom.

There's always a light on in a Gurdwara, to show that the Guru's Light is always visible and is accessible to everyone at any time. Er is altijd een licht op in een Gurdwara, aan te tonen dat de Guru's Light is altijd zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen op elk gewenst moment.

The free food kitchen, or Langar De gratis voedsel keuken, of Langar

Sikh-mannen eten wordt geserveerd in een Langar

Every Gurdwara has a Langar attached to it where food is served to anyone without charge. Elke Gurdwara heeft een Langar die eraan verbonden zijn, waar eten wordt geserveerd voor iedereen kosteloos. The term Langar is also used for the communal meal served at the Gurdwaras. De term Langar wordt ook gebruikt voor de gezamenlijke maaltijd geserveerd in het Gurdwaras.

The food served in the Langar must be simple, so as to prevent wealthy congregations turning it into a feast that shows off their superiority. Het eten geserveerd in de Langar moet eenvoudig zijn, om zo te voorkomen dat rijke gemeenten te zetten in een feest dat laat zien van hun superioriteit.

Although Sikhs are not required to be vegetarian, only vegetarian food is served in the Gurdwaras.Er is alleen vegetarisch eten geserveerd in de Gurdwaras. This ensures that any visitor to the Gurdwara, whatever the dietary restrictions of their faith, can eat in the Langar. Dit zorgt ervoor dat elke bezoeker van de Gurdwara, ongeacht het dieet beperkingen van hun geloof, kunt eten in de Langar.

The meal may include chapati, dal (pulses), vegetables and rice pudding. De maaltijd kan chapati, Dal (peulvruchten), groenten en rijst pudding. Fish and eggs are counted as meat and excluded. Vis en eieren zijn geteld als vlees en uitgesloten.

Flying the flag Onder de vlag

Gurdwaras fly the Sikh flag outside. Gurdwaras vliegen de Sikh vlag buiten. The flag is orange/yellow and has the Sikh emblem in the middle. De vlag is oranje / geel en heeft de Sikh embleem in het midden.

Top

Visiting the Gurdwara Een bezoek aan de Gurdwara

Visiting a Gurdwara Een bezoek aan een Gurdwara

In India many Sikhs visit a Gurdwara before work. In India veel Sikhs een bezoek aan een Gurdwara voordat de werkzaamheden. In Britain 39% of Sikhs go once a week, and while Sikhs do not regard any particular day of the week as a holy day, they usually go to a Gurdwara on Sundays as that fits the UK pattern of work. In europa 39% van de Sikhs te gaan een keer per week, en terwijl Sikhs niet wat een bepaalde dag van de week als een heilige dag, zijn ze meestal aan een Gurdwara te gaan op zondag, dat past in het europe patroon van werken.

Most Sikhs go to the Gurdwara on Gurpurbs , the festivals honouring the Gurus. De meeste Sikhs naar de Gurdwara op Gurpurbs , de festivals ter ere van de Goeroes.

Anyone, of any faith, can visit a Gurdwara and will be made welcome. Iedereen, van elk geloof, kan een bezoek aan een Gurdwara en zal worden gemaakt van harte welkom.

Before going into a Gurdwara Alvorens in te gaan in een Gurdwara

All visitors to the Gurdwara should remove remove their shoes and cover their heads before entering the main hall. Alle bezoekers van de Gurdwara moet verwijderen verwijderen hun schoenen en bedekken hun hoofd, voordat u de centrale hal. It is forbidden to smoke or take tobacco on to the premises and visitors cannot enter the Gurdwara while under the influence of alcohol or drugs. Het is verboden te roken of tabak te nemen op het terrein en bezoekers kunnen de Gurdwara, terwijl niet betreden onder invloed van alcohol of drugs.

On entering a Gurdwara Op het invoeren van een Gurdwara

Sikhs will bow to the Guru Granth Sahib as the first thing they do, touching the floor with their forehead. Sikhs zal buigen voor de Guru Granth Sahib als het eerste wat ze doen, het aanraken van de vloer met hun voorhoofd. This not only shows their respect but also indicates that they submit themselves to the truths contained in the book. Dit toont niet alleen hun respect, maar ook aangeeft dat ze zich aan de waarheden die in het boek.

People also place an offering of food or money in front of the Guru Granth Sahib. Mensen ook plaats een aanbod van voedsel of geld in de voorkant van de Guru Granth Sahib. This is used to run the Gurdwara and the free food kitchen ( Langar ). Dit wordt gebruikt om) lopen de Gurdwara en het gratis eten keuken (Langar. The offering is not charity but a sharing of God's gifts. Het aanbod is geen liefdadigheid, maar een verdeling van de gaven van God. If a person has no money or food to offer they may offer flowers, or just some words of sincere thanks. Indien een persoon heeft geen geld of voedsel aan te bieden kunnen zij bloemen, of slechts enkele woorden van oprechte dank aan te bieden.

After bowing to the Guru Granth Sahib a Sikh will greet the congregation in a low, quiet voice with the words: Na te buigen voor de Guru Granth Sahib een Sikh zal de gemeente te mogen begroeten in een lage, rustige stem met de woorden:

Waheguru ii ka Khalsa, sri Waheguru ji ki fateh. Waheguru ii ka Khalsa, Sri Waheguru ji ki Fateh.

This means Dit betekent

The Khalsa owes allegiance to God, sovereignty belongs to God alone. De Khalsa dankt trouw aan God, de soevereiniteit aan God toebehoort alleen.

Non-Sikh visitors should also bow and make an offering. Niet-Sikh bezoekers moet ook buigen en maak een offer.

Seating in a Gurdwara Zitplaatsen in een Gurdwara

Everyone sits on the floor in a Gurdwara. Iedereen zit op de vloer in een Gurdwara. This is to be humble before the Guru Granth Sahib and because it gives everyone a place of equal status to sit. Dit is te vernederen voordat de Guru Granth Sahib en omdat het geeft iedereen een plaats van gelijke status te zitten. Most people sit cross-legged. De meeste mensen zitten in kleermakerszit. Cushions and seats are not allowed. Kussens en stoelen zijn niet toegestaan.

No-one should sit with their feet pointing at the Guru Granth Sahib. Niemand mag gaan zitten met hun voeten wijzend op de Guru Granth Sahib. Anyone who walks round the Guru Granth Sahib or the Gurdwara must do so in a clockwise direction. Iedereen die loopt door de Guru Granth Sahib of de Gurdwara moeten doen in een richting van de klok.

Men and women generally sit on separate sides of the hall. Mannen en vrouwen in het algemeen zitten op afzonderlijke zijkanten van de hal.

Sacred food in the Gurdwara Heilige voedsel in de Gurdwara

Towards the end of a service karah prasad , a sweet vegetarian food that has been blessed, will be served. Tegen het einde van een dienst Karah Prasad, een zoete vegetarisch voedsel dat is gezegend, wordt geserveerd. This should be taken and received in cupped hands as a gift of God. Dit moet worden genomen en ontvangen in hun handen als een geschenk van God.

Top

A typical service Een typische dienst

A Gurdwara service Een Gurdwara dienst

Sikhs do not have ordained priests and any Sikh can lead the prayers and recite the scriptures to the congregation. Sikhs hebben geen gewijde priesters en elke Sikh kan leiden dat de gebeden en reciteren van de Schriften naar de gemeente.

Sikh-mannen zitten in een Gurdwara

Each Gurdwara has a Granthi who organises the daily services and reads from the Guru Granth Sahib. Elke Gurdwara heeft een Granthi wie organiseert de dagelijkse dienstverlening en leest uit de Guru Granth Sahib. A Granthi is not a priest but is the reader/custodian of the Adi Granth. Een Granthi is geen priester, maar is de lezer / beheerder van de Adi Granth. A Granthi must be fluent in reading Gurmukhi and must be properly trained in all aspects of looking after the Guru Granth Sahib. Een Granthi moet vloeiend lezen Gurmukhi en adequaat moet worden opgeleid in alle aspecten van het verzorgen van de Guru Granth Sahib. They are expected to be an initiated member of the Sikh Khalsa who lives a life that exemplifies the ideals of the Khalsa. Zij zijn naar verwachting Sikh worden een ingewijde lid van de Khalsa , die een leven leidt dat Khalsa is een voorbeeld van de idealen van de.

Sikhs don't have a general official liturgy that must be used in a Gurdwara, although there are rules for particular ceremonies. Sikhs hebben geen algemene officiële liturgie die gebruikt moeten worden in een Gurdwara, maar er zijn regels voor bepaalde ceremonies.

Kirtan Kirtan

The morning service begins with the singing of Asa Di Var , a hymn written by Guru Nanak , founder of Sikhism. De ochtend dienst begint met het zingen van Asa Di Var, een hymne geschreven door Guru Nanak , de stichter van het Sikhisme.

Other hymns from the Guru Granth Sahib are then sung, accompanied by instruments. Andere liederen uit de Guru Granth Sahib worden dan gezongen, begeleid door instrumenten. This hymn-singing is called Kirtan and is an essential part of Sikh worship. Deze hymne-zang heet Kirtan en is een essentieel onderdeel van de Sikh aanbidding.

Sermon Preek

A sermon or talk, usually based on a theme from Sikh history, comes next. Een preek of praten, meestal gebaseerd op een thema uit de Sikh geschiedenis, komt de volgende. This is followed by the singing of Anand Sahib , a hymn written by Guru Amar Das, the Third Guru. Dit wordt gevolgd door het zingen van Anand Sahib, een hymne geschreven door Guru Amar Das, de derde Guru.

Ardas Ardas

The congregation then stands with eyes closed facing the Guru Granth Sahib for prayer ( Ardas ). De gemeente staat dan met gesloten ogen naar de Guru Granth Sahib voor gebed (Ardas). During the prayer the word Waheguru (Punjabi for 'praise to the Guru') is often repeated. Tijdens het gebed woord Waheguru de (Punjabi voor 'lof voor de Guru') wordt vaak herhaald.

Hukam Hukam

After the prayer, the Guru Granth Sahib is opened at a random page and the hymn found at the top of the left-hand page (Vak or Hukam) is read. Na het gebed, is de Guru Granth Sahib geopend op een willekeurige pagina en de hymne vinden op de bovenkant van de linker pagina (Vak of Hukam) is te lezen. The text is considered to be a relevant lesson for the day. De tekst wordt beschouwd als een relevante les voor de dag.

The ceremonial food Het ceremoniële voedsel

After the service, food is offered to the congregation. Na de dienst is voedsel aangeboden aan de gemeente. This consists of Parshad and a more substantial meal in the Langar. Parshad is a sweet made from equal quantities of wheat flour, sugar, and clarified butter. Deze bestaat uit Parshad en een meer substantiële maaltijd in de Langar. Parshad is een zoete gemaakt van gelijke hoeveelheden van tarwebloem, suiker en geklaarde boter.

The first five portions are given to Khalsa members in memory of the Panj Pyares (the first five members of the Khalsa). De eerste vijf porties worden gegeven aan Khalsa leden in het geheugen van de Panj Pyares (de eerste vijf leden van de Khalsa). After that parshad is served to everyone without distinctions of rank or caste. Na die Parshad wordt geserveerd voor iedereen, zonder onderscheid van rang of kaste.

 

Harjit Singh

Stichting Siri Guru Singh Sbha

Den Haag Holland

 

 

 

news from Rozanaspokesman  Thursday 25/2/2010

Doaba Headlines
 
HOME Photo Gallery
Chief Editor: Ram Singh Aulakh, Tel.: 01821-320433, Fax: 01821-503944, Email: doabaheadlines@yahoo.co.in
Time: 10:51:29 AM on Friday, 21st August  ¤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ  ¤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ  ¤ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ  ¤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ-ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ¤ ਜਦੋਂ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ  ¤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ  ¤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵਤਨ ਪੁੱਜੀ  ¤ ਹਲਕਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ  ¤ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ  ¤ 'ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਔਲਾਦ’ ਗੁਰਮੀਤ ਹਰਾਮ ਹਰੀਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉ…  ¤ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ : ਜੁੜ ਗਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ  ¤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦਾ ਪਤਿਵੰਤੇ ਸੱਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ¤ ਕੈਟ-ਸੱਲੂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ  ¤ ਸੋਨੀਆ, ਚੰਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ  ¤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੇ ਨਿਵੇਸ਼:ਬਿੱਟੂ  ¤ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਸਾਮ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝੱਟਕੇ  ¤ ਇਰਾਕ ਧਮਾਕੇ : ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਖਿਆ 95 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ  ¤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ  ¤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ¤ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ  ¤ . 
Category

 
 

ਦਸ਼ਮੇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਡੈਨਹਾਗ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


Date: Aug 20, 2009
 

 

ਡੈਨਹਾਗ(ਹਾਲੈਂਡ):(ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ) ਦਸ਼ਮੇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹਾਂਲੈਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਰਪੀਅਨ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹਾਂਲੈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 29 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਇਡੀਅਨ ੳੋਵਰਸੀਜ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੋਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕੋਲੋ 2 ਅਗਸਤ 2009 ਨੁੰ ਹੋਏ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਸਮੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਲੱਬ ਵਲੋ ਸਮੂਹ ਖਿਡਾਰੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।


 

 


 

 

                                                   

 

 

Start | Contactinformatie | links | Gurdwara | punjabischool | News | foto,s | Sikhisme

 Plaats voor copyrightgegevens of een ander type eigendomsverklaring.
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met Harjit Singh 0620682862
Laatst bijgewerkt: 26 januari 2012.